Ochrona Danych Osobowych

Administratorem Danych Osobowych (zwanym dalej Administratorem) jest Ergo Design Sp. z o.o. z siedzibą w 30-701 Kraków, przy ul. Przemysłowej 13, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000107465, REGON: 356581930, NIP: 6792745930 o kapitale zakładowym w wysokości 284.000 zł.

Jak pozyskujemy Państwa dane osobowe?

Pozyskujemy Państwa dane osobowe poprzez dobrowolne wprowadzenie danych w formularzach dostępnych na stronie internetowej należącej do Administratora.

Jaki jest zakres pozyskiwanych danych?

Administrator może pozyskiwać od Państwa dane w następującym zakresie:
⦁ adres e-mail,
⦁ imię i nazwisko,
⦁ stanowisko,
⦁ numer telefonu,
⦁ firma,
⦁ adres strony internetowej.

Szczegółowy zakres danych pozyskiwanych w określonym celu jest każdorazowo określony na stronie internetowej Administratora w miejscach umożliwiających
przekazanie tych danych.

W jakim celu przetwarzamy dane osobowe?

⦁ W celu realizacji niezbędnego zakresu działań przed zawarciem umowy, a następnie – w celu jej zawarcia i wykonania.
⦁ W celach informacyjnych i marketingowych, wyłącznie na podstawie zgody właściciela danych, w pełnej zgodności z jej warunkami.
⦁ W celu zatrudnienia pracowników lub współpracowników i przeprowadzenia procesu rekrutacji.
⦁ W celu wykonania ciążących na Administratorze obowiązków prawnych, np.: wystawienia i przechowywania faktur oraz dokumentów księgowych, udzielenia odpowiedzi na reklamacje w terminie i formie przewidzianej przepisami.
⦁ W celu rozpatrywania kierowanych przez Państwa próśb, skarg i zapytań.
⦁ W celu wykrywania nadużyć i zapobiegania im, ustalenia zasadności roszczeń, obrony przed roszczeniami i dochodzenia roszczeń.

Jak długo przetwarzamy dane osobowe?

Przechowujemy Państwa dane w zależności od celu przez określony czas:
⦁ trwania umowy, a następnie przez okres, po upływie którego przedawnia się roszczenie wynikające z umowy, a w przypadku dochodzenia przez Administratora
roszczeń lub zawiadamiania właściwych organów – przez czas trwania takich postępowań,
⦁ wykonania obowiązków, np. wystawienia faktury,
⦁ niezbędny do rozpatrzenia kierowanych przez Państwa próśb, skarg, zapytań,
⦁ w którym Administrator może ponieść konsekwencje prawne niewykonania obowiązku, np. otrzymać karę finansową od urzędów państwowych,
⦁ posiadania Państwa zgody, tj. aż do momentu jej wycofania,
⦁ do momentu wniesienia przez Państwa sprzeciwu, w razie gdy podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora.

Komu powierzamy i udostępniamy dane osobowe?

Nie dzielimy się z osobami trzecimi ani nie udostępniamy im żadnych pozyskanych przez nas danych osobowych. Możemy powierzyć przetwarzanie danych osobowych wybranym podmiotom świadczącym takie usługi w naszym imieniu, np. podwykonawstwo, hosting strony internetowej, wysyłka newslettera, świadczenie usług księgowych, utrzymanie naszych systemów informatycznych, itp.

Czy dane osobowe trafiają poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG)?

Z uwagi na zawarte umowy z podmiotami zewnętrznymi, Administrator może przekazywać dane osobowe poza Europejski Obszar Gospodarczy. Przekazywanie danych osobowych odbywa się na podstawie odpowiednich mechanizmów gwarantujących bezpieczeństwo przetwarzania danych.

Czy Administrator dokonuje profilowania?

Na podstawie danych dostarczonych przez użytkowników Administrator może dokonywać profilowania w rozumieniu RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z  przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE). Oznacza to, że Administrator dostosowuje zawartość strony internetowej oraz komunikacji marketingowej kierowanej do użytkowników do ich preferencji.

Do profilowania będą wykorzystywane w szczególności następujące kategorie danych: informacje zawarte w plikach cookies, informacje o adresach (w tym internetowych adresach elektronicznych, z którymi łączyło się wykorzystywane urządzenie końcowe), informacje o rodzaju używanego urządzenia, jak również rodzaju i wersji oprogramowania. Profilowanie może wykorzystywać zautomatyzowane przetwarzanie danych. Profilowanie odbywa się wyłącznie na podstawie zgody użytkownika. Zgoda na profilowanie może być odwołana w każdym czasie.

Prawa przysługujące posiadaczom danych osobowych:

Mają Państwo pełną kontrolę nad swoimi danymi osobowymi oraz prawo do:
⦁ dostępu do danych, które przechowujemy jako administrator danych,
⦁ uzyskania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu,
⦁ żądania sprostowania Państwa danych osobowych,
⦁ wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli podstawą przetwarzania danych jest Państwa zgoda,
⦁ sprzeciwu wobec przetwarzania danych, w razie przetwarzania danych na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu,
⦁ ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych,
⦁ przenoszenia Państwa danych osobowych,
⦁ żądania usunięcia Państwa danych osobowych, co których nie został nałożony na nas obowiązek prawny nakazujący ich przetwarzanie,
⦁ do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa).

Cookies na stronie Administratora

Cookies (inaczej ciasteczka) to niewielkie informacje tekstowe, umieszczane na urządzeniu końcowym użytkownika w celu:
⦁ realizacji usługi udostępnianej przez witrynę i zapewnienia jak największej wygody korzystania z serwisu (np. zapisanie i zapamiętanie ustawień i preferencji), wprowadzania i zapisywania pewnych informacji, automatyczne logowanie się,
⦁ tworzenia liczników, statystyk, monitorowania aktywności i oceny korzystania z witryny przez odwiedzających,
⦁ tworzenia raportów dotyczących ruchu na stronach dla operatorów witryn oraz świadczenia innych usług związanych z ruchem na witrynach internetowych i korzystaniem z Internetu.

Użytkownik może zrezygnować z wykorzystywania z cookies wybierając odpowiednie ustawienia w przeglądarce, jednak należy pamiętać, że w takim przypadku korzystanie z wszystkich funkcji witryny może okazać się niemożliwe.

Administrator korzysta z cookies w celu analiz i badań oraz audytu oglądalności, a w szczególności do tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy korzystają ze strony Administratora, co umożliwia ulepszanie ich struktury, zawartości i treści wyświetlanych użytkownikom.

Administrator korzysta z narzędzia HubSpot, co wiąże się z wykorzystaniem dodatkowych plików cookies. Szczegółowy zakres oraz sposób działania poszczególnych cookies został opisany na stronie HubSpot: https://knowledge.hubspot.com/reports/what-cookies-doeshubspot-set-in-a-visitor-s-browser

Narzędzie HubSpot śledzi użytkowników za pomocą plików cookie przeglądarki, co oznacza, że:
⦁ Aktywność użytkownika jest monitorowana anonimowo. Jeżeli użytkownik przekaże swoje dane w jednym z formularzy, to HubSpot skojarzy jego poprzednie odsłony poszczególnych podstron na podstawie śledzącego pliku cookie.
⦁ Istnieje możliwość usunięcia plików cookies, co oznacza że użytkownik będzie w takiej sytuacji traktowany jako nowy użytkownik i zostanie mu przypisany nowy plik cookie.
⦁ HubSpot przypisze wyświetlenia strony do użytkownika, jeśli użytkownik kliknie łącze w wiadomości e-mail, która kieruje do strony z zainstalowanym kodem śledzenia HubSpot.

Więcej szczegółów znajduje się na stronie: https://knowledge.hubspot.com/account/how-does-hubspot-track-visitors

Administrator korzysta również z Google Analytics, tj. usługi Google Inc. („Google”). Google Analytics wykorzystuje cookies w celu analizy sposobu korzystania przez Państwa ze strony
internetowej. Uzyskiwane dane przekazywane na serwer Google w Stanach Zjednoczonych i tam zapisywane.

Kontakt z Administratorem

W przypadku jakichkolwiek pytań lub uwag dotyczących niniejszej polityki można się z nami skontaktować:
⦁ listownie na adres: ul. Przemysłowa 13, 30-701 Kraków,
⦁ przez e-mail: biuro@ergo.design

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych osób zapisujących się na newslettera

Dane osobowe są przetwarzane w celu dostarczenia newslettera, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. W każdym czasie mogą Państwo cofnąć swoją zgodę, kontaktując się z nami. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne oraz nie wynika z przepisów, a ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości zamówienia newslettera.

Czy niniejsza polityka może ulec zmianie?

Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany i aktualizacji niniejszej polityki. Za każdym razem, kiedy dokonamy zmian, będziemy publikować nową wersję polityki prywatności na stronie Administratora.